Onderzoek

Hoeveel inwoners in Hollands Midden hebben overgewicht? Neemt het aantal rokers toe? Bij welke groepen komt depressie vooral voor? Om dit soort vragen te beantwoorden doet GGD Hollands Midden onderzoek onder inwoners in de regio. De onderzoeken bieden inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners van de GGD Hollands Midden en in de effecten van gezondheidsbevorderende activiteiten.

Lees voor
  Contact

Gezondheidsbevordering

088 308 3000

E onderzoek@ggdhm.nl

Over 'team onderzoek'

Het team onderzoek van de GGD Hollands Midden bestaat uit elf onderzoekers met verschillende expertises. Ons team heeft zeer ruime ervaring met advisering aan gemeenten. Samen met gemeenten kijken we welke vragen er leven en hoe we met beschikbare data meer inzicht en handvaten kunnen bieden, zodat gemeenten hun taken op het gebied van publieke gezondheid en sociaal domein vorm en inhoud kunnen geven.

Onze kracht zit in een brede kennis van de vele facetten van de publieke gezondheid, het kunnen stellen van juiste vragen, het kunnen verwoorden van onderzoeksvragen die in de praktijk leven, toegang tot een schat aan data en ervaring om deze middelen effectief in te zetten voor een bruikbaar advies. Het verbinden van onderzoek, beleid en uitvoering staat centraal. Onze visie is: niet alleen kijken naar zorggebruik en problematiek, maar ook naar kansen en mogelijkheden (positieve gezondheid) en over de schutting heen (integrale blik).
 

Verzamelen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens

Deze gegevens verzamelen we door gebruik te maken van:

  • gezondheidsmonitors (jeugd, volwassenen en ouderen);
  • panelonderzoek (diverse gezondheidsthema’s);
  • evaluatie-onderzoek (gevolgen van veranderend beleid, invoeren nieuw project of beleid);
  • registraties (zoals infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, veilig thuis);interviews of focusgroepen;
  • regionale of lokale gegevens die door andere organisaties worden verzameld (bijvoorbeeld CBS, RIVM, zorgaanbieders).

Aan de hand van deze informatie kunnen ontwikkelingen en risicogroepen in kaart gebracht worden. Gemeenten, scholen en andere partners van de GGD kunnen deze gegevens gebruiken om te bepalen voor welke onderwerpen en bij welke groepen extra aandacht nodig is.


Resultaten onderzoek

De resultaten van de onderzoeken zijn te vinden op het dashboard van GGD Hollands Midden via www.eengezonderhollandsmidden.nl waarmee de cijfers altijd en overal voor iedereen toegankelijk zijn. In het dashboard zijn in één oogopslag de belangrijkste cijfers te zien. In de rapporten is meer te lezen over de resultaten van een specifiek onderzoek.
 

Samenwerking

De GGD Hollands Midden is aangesloten bij de academische werkplaats Samen (doelgroep jeugd) en academische werkplaats Noord-Zuid-Holland (algemene bevolking en infectieziekten). Binnen de werkplaatsen wordt nauw samengewerkt met onderzoekers van LUMC Universiteit Leiden en bij Samen ook met TNO.  
 

Maatwerk onderzoek

De GGD voert naast de bovenstaande onderzoeken, ook maatwerkonderzoek in opdracht uit van één of meerdere partijen. Dat kan onderzoek zijn naar specifieke thema’s of doelgroepen. Het evalueren van projecten behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het team onderzoek van de GGD. Mail naar onderzoek@ggdhm.nl.